Aktuality


Farnķ OHLĮŠKY - Hejčķn
Vżuka nįboženstvķ
Duchovnķ obnova farnosti 2016
Program

Pųednįšky ke staženķ
(bude doplņovįno postupnģ)
Pįtek - kįzįnķPatek_kazani.mp3
Pįtek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kįzįnķSobota_kazani.mp3
Nedģle - kįzįnķNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každż pįtek (s vżjimkou dnł, kdy nebude mše svatį) po skončenķ večernķ mše svaté je do 21 hodin pųķležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenstvķ mlįdeže (15–17 let) probķhį každou stųedu v 18.30 hodin v hejčķnském kostele v mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitebnķ večer chval bude v hejčķnském kostele v mķstnosti nad sakristiķ v śterż 21. listopadu 2017 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Poslednķ nedģle liturgického mezidobķ se slavnostķ Ježķše Krista Krįle v letošnķm roce pųipadį na 26. listopadu. Tento den bude po mši svaté obnova zasvģcenķ lidstva (s možnostķ za obvyklżch podmķnek zķskat plnomocné odpustky), v hejčķnském kostele pouze po mši svaté v 10 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 2. prosince 2017 pųed 1. nedģli adventnķ si bude možné vyrobit v mķstnosti nad sakristiķ v hejčķnském kostele od 14 hodin adventnķ vģnec pro sebe a také pro benefičnķ prodej. Letošnķ benefičnķ prodej adventnķch vģncł bude určen na podporu jedné vdovy, kterį bydlķ v našķ farnosti a starį se o svou 86letou maminku – cizinku bez zdravotnķho pojištģnķ. Minimįlnķ cena jednoho vģnce je 250 Kč. Kdo by mģl zįjem zakoupit benefičnģ vyrobenż adventnķ vģnec, zapište se na papķr vzadu v kostele nebo se pųihlaste Dįši Hubičkové na e-mail sspl@centrum.cz, abychom vģdģli, kolik vģncł se mį vyrobit.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Adventnķ doba začķnį v nedģli 3. prosince 2017. Pųi každé mši svaté v tento den bude žehnįnķ adventnķch vģncł.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V adventu bude opģt probķhat putovįnķ obrazu Svaté rodiny po rodinįch ve farnostech Hejčķn, Horka a Kųelov. Podrobné informace se objevķ v kostele nebo zde, na internetovżch strįnkįch farnosti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O prvnķ nedģli adventnķ 3. prosince 2017 v 15 hodin probģhne v kostele sv. Mikulįše v Horce nad Moravou adventnķ koncert. Všichni jste srdečnģ zvįni!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Svatż Mikulįš navštķvķ hejčķnskou farnost v nedģli 3. prosince 2017 v 15 hodin. Zveme všechny dģti k setkįnķ s nķm v hejčķnském kostele v mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V adventu bude v hejčķnském kostele každé śterż v 6.30 hodin (5., 12. a 19. prosince 2017) rorįtnķ mše svatį s lampičkami. Po skončenķ bohoslužby je možné pųed odchodem do školy a do prįce posnķdat a vypķt teplż čaj v mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkįnķ nad Biblķ s Mariįnem Jahodou bude v nedģli 3. prosince 2017 v 19 hodin v hejčķnském kostele v mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nįvštģva nemocnżch se uskutečnķ ve čtvrtek 7. prosince 2017, dalšķ pak ve čtvrtek 4. ledna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Prvnķ benefičnķ koncert na opravu hejčķnskżch varhan se uskutečnķ v nedģli 10. prosince 2017 v 17 hodin. Vystoupķ pģveckż sbor Cantabile pod vedenķm Mgr. Ester Pelcové.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Śklid hejčķnského kostela probģhne v sobotu 16. prosince 2017 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, młže pųijķt již v pįtek 15. prosince v 18.15 hodin (po skončenķ mše svaté). Uklidila by se čįst kostela a v sobotu zbytek. Prosķme o pomoc všechny, kdo mohou pųiložit ruku k dķlu. Dģkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V nedģli 17. prosince 2017 se uskutečnķ pųi bohoslužbįch potravinovį sbķrka Krajķc chleba pro chudé a sbķrka vįnočnķho cukrovķ na charitnķ štģdrovečernķ stłl.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zdobenķ stromkł v hejčķnském kostele bude v sobotu 23. prosince 2017 ve 14 hodin. Prosķme zvlįštģ školįky a studenty, kteųķ majķ prįzdniny, aby se zapojili do zdobenķ stromkł. Dģkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u pųķležitosti diecéznķho Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenstvķ adorįtorł Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistickį hodina“. Plné znģnķ dekretu, kterż shrnuje zįsady tohoto společenstvķ, najdete uvnitų zįųijového Hejčķnského oka a v kostele na nįstģnce. Pųihlįsit se młže každż diecézan (dospģlķ i dģti), nejlépe prostųednictvķm své farnosti. Pųihlašovacķ formulįų je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostįvat informace či duchovnķ materiįly. Každż zapsanż do knihy členł obdržķ členskou knķžku se svżm jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si na kalendįųnķ rok 2017 śmysly mšķ svatżch za vaše zemųelé i za konkrétnķ potųeby nįs, kteųķ putujeme pozemskżm životem. Cķrkev vģųķ, že každį mše svatį je za všechny lidi, živé i zemųelé, pųesto od prvnķch stoletķ prosila za konkrétnķ śmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Kųelovģ každé pondģlķ ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnł na kųelovské faųe a 1x stųķdavģ po rodinįch.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljķ v Kųelovģ jsou prvnķ a tųetķ nedģli v mģsķci ve 20.30 hodin modlitby otcł.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastoračnķ rady hejčķnské farnosti jsou: Vojtģch Černż, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičkovį, Oldųich Chytilķk, Marcela Koupilovį, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymģtalovį, Jana Werdichovį.

Probķhajķcķ obnovu vżmalby podpoųili:

   


Ó FARNOST OLOMOUC HEJČĶN 2008
 Všechna prįva vyhrazena
  optimalizovįno pro rozlišenķ 800 x 600 px. Vaše použité rozlišenķ je px.