Aktuality


Farnķ OHLĮŠKY - Hejčķn
Bohoslužby o Vįnocķch 2017
Vżuka nįboženstvķ
Duchovnķ obnova farnosti 2016
Program

Pųednįšky ke staženķ
(bude doplņovįno postupnģ)
Pįtek - kįzįnķPatek_kazani.mp3
Pįtek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kįzįnķSobota_kazani.mp3
Nedģle - kįzįnķNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĢNY BOHOSLUŽEB V HEJČĶNSKÉM KOSTELE: V nedģli 24. prosince 2017, kterį je zįroveņ 4. nedģlķ adventnķ a odpoledne již vigiliķ ze slavnosti Narozenķ Pįnģ budou mše svaté v 7, v 15 („płlnočnķ“ pro rodiny s dģtmi) a ve 22.30 hodin. V nedģli 24. prosince tedy nebude mše svatį v 10 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenstvķ mlįdeže (15–17 let) probķhį každou stųedu v 18.30 hodin v hejčķnském kostele v mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace, které bżvajķ v pįtek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou v zimnķm obdobķ pųesunuty do mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Prvnķ benefičnķ koncert na opravu hejčķnskżch varhan se uskutečnķ v nedģli 10. prosince 2017 v 17 hodin. Vystoupķ pģveckż sbor Cantabile pod vedenķm Mgr. Ester Pelcové. Podrobnosti o pģveckém sboru najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V śterż 12. a 19. prosince 2017 bude v hejčķnském kostele v 6.30 hodin rorįtnķ mše svatį s lampičkami. Po skončenķ bohoslužby je možné pųed odchodem do školy a do prįce posnķdat a vypķt teplż čaj v mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve stųedu 13. prosince 2017 v 19 hodin se uskutečnķ v kostele sv. Mikulįše v Horce nad Moravou benefičnķ koncert skupiny Alibaba. Vżtģžek poputuje na opravu krovł a stųechy kostela sv. Mikulįše v Horce. Vķce o skupinģ Alibabazde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkįnķ seniorł probģhne ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 10 hodin v hejčķnském kostele v mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Adoračnķ den farnosti Horka nad Moravou bude v pįtek 15. prosince 2017. Od 15 hodin bude vystavena Nejsvģtģjšķ svįtost oltįųnķ, v 16 hodin nįsleduje svįtostné požehnįnķ a v 16.15 hodin mše svatį. V čase adorace bude pųķležitost k pųedvįnočnķ svįtosti smķųenķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pųedvįnočnķ śklid hejčķnského kostela probģhne v sobotu 16. prosince 2017 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, młže pųijķt již v pįtek 15. prosince v 18.15 hodin (po skončenķ mše svaté). Uklidila by se čįst kostela a v sobotu zbytek. Prosķme o pomoc všechny, kdo mohou pųiložit ruku k dķlu. Dģkujeme. Dalšķ śklid kostela bude v sobotu 13. ledna, 24. śnora a 24. bųezna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V nedģli 17. prosince 2017 se uskutečnķ pųi bohoslužbįch farnķ spoųenķ a sbķrka na opravu hejčķnskżch varhan.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V nedģli 17. prosince 2017 se uskutečnķ pųi bohoslužbįch potravinovį sbķrka Krajķc chleba pro chudé a sbķrka vįnočnķho cukrovķ na charitnķ štģdrovečernķ stłl.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ųķmskokatolickį farnost Kųelov a Rodinné centrum Kųelovskż Kaštįnek srdečnģ zvou na adventnķ koncert, kterż se uskutečnķ v nedģli 17. prosince 2017 od 16.30 hodin v kostele sv. Jiljķ v Kųelovģ. Śčinkujķcķ: smyčcovż kvartet, pģveckż sbor Cantabile a saxofonovż kvartet.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V nedģli 17. prosince 2017 mį 81. narozeniny papež František. Vyslyšme jeho prosby a modleme se za nģho a za celou cķrkev, kterou vede.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitebnķ večer chval bude v hejčķnském kostele v mķstnosti nad sakristiķ v śterż 21. listopadu 2017 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zdobenķ stromkł v hejčķnském kostele bude v sobotu 23. prosince 2017 ve 14 hodin. Prosķme zvlįštģ školįky a studenty, kteųķ majķ prįzdniny, aby se zapojili do zdobenķ stromkł. Dģkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Betlémské svģtlo si bude možné vyzvednout v hejčķnském kostele v nedģli 24. prosince 2017 od 14 do 16 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošnķ rok vychįzķ svįtek Svaté rodiny Ježķše, Marie a Josefa na nedģli 31. prosince 2017. Mše svaté budou v 7 a 10 hodin, pųičemž pųi mši svaté v 10 hodin bude obnova manželskżch slibł.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pondģlķ 1. ledna 2018 je slavnost Matky Božķ Panny Marie. Mše svaté jsou v 7 a 10 hodin. V tento den je možné za obvyklżch podmķnek zķskat plnomocné odpustky. Je to také Svģtovż den modliteb za mķr.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nįvštģva nemocnżch se uskutečnķ ve čtvrtek 4. ledna 2018, dalšķ pak 1. śnora 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 6. ledna 2018 o slavnosti Zjevenķ Pįnģ bude pųi mši svaté v 8 hodin žehnįnķ vody, kųķdy a kadidla. Mše svatį bude v tento den v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkįnķ nad Biblķ s Mariįnem Jahodou bude v nedģli 7. ledna 2018 v 19 hodin v hejčķnském kostele v mķstnosti nad sakristiķ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Duchovnķ obnova farnosti probģhne v pųķštķm roce ve dnech 16. až 18. śnora 2018 na Svatém Hostżnģ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u pųķležitosti diecéznķho Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenstvķ adorįtorł Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistickį hodina“. Plné znģnķ dekretu, kterż shrnuje zįsady tohoto společenstvķ, najdete uvnitų zįųijového Hejčķnského oka a v kostele na nįstģnce. Pųihlįsit se młže každż diecézan (dospģlķ i dģti), nejlépe prostųednictvķm své farnosti. Pųihlašovacķ formulįų je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostįvat informace či duchovnķ materiįly. Každż zapsanż do knihy členł obdržķ členskou knķžku se svżm jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si na prvnķ pololetķ roku 2018 śmysly mšķ svatżch za vaše zemųelé i za konkrétnķ potųeby nįs, kteųķ putujeme pozemskżm životem. Cķrkev vģųķ, že každį mše svatį je za všechny lidi, živé i zemųelé, pųesto od prvnķch stoletķ prosila za konkrétnķ śmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Kųelovģ každé pondģlķ ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnł na kųelovské faųe a 1x stųķdavģ po rodinįch.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljķ v Kųelovģ jsou prvnķ a tųetķ nedģli v mģsķci ve 20.30 hodin modlitby otcł.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Z Centra pro rodinnż život Arcibiskupstvķ olomouckého:

Zveme rodiče, kterżm zemųelo dķtģ, pųed narozenķm, v raném vģku nebo v dospģlosti v nedģli 10. prosince 2017 na setkįnķ v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zvįni jsou i pųķbuznķ a pųįtelé tģchto rodin. Prosķme śčastnķky, aby si s sebou pųinesli svķčku (pųķpadnģ lucerničku), a pokud chtģjķ, i fotografii dķtģte. Začįtek je v 15 hodin, součįstķ setkįnķ je mše svatį za tyto dģti a jejich rodiny a doprovodnż program. Bližšķ informace: Marcela Ųeznķčkovį, tel. 587 405 250 nebo 720 110 750, e-mail: reznickova@arcibol.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastoračnķ rady hejčķnské farnosti jsou: Vojtģch Černż, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičkovį, Oldųich Chytilķk, Marcela Koupilovį, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymģtalovį, Jana Werdichovį.

Probķhajķcķ obnovu vżmalby podpoųili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČĶN 2008
 Všechna prįva vyhrazena
  optimalizovįno pro rozlišenķ 800 x 600 px. Vaše použité rozlišenķ je px.