Putování Svaté rodiny


Zde klikni pro rozvrh putování

O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu nad hlavou nazaretské rodině, aby se neopakovalo, že se pro ně nenašlo místo pod střechou (srov. Lk 2,7). Takovéto navštívení nazaretské rodiny nás ujišťuje o tom, že naše rodina není sama na to, co prožívá ať již radostného, nebo těžkého ve všedních i svátečních dnech. Bůh, který se stal člověkem, přinesl na prvním místě spásu do našich domovů a rodin, a moje rodina patří mezi ně! Rád bych každému z vás dopřál, abyste i vy mohli slyšet Ježíšova slova: „Dnes musím zůstat v tvém domě“ a zakusili, jaké to je, když „Dnes přišla do tohoto domu spása“ (srov. Lk 19,5.9).

Jak se konkrétně zapojit? V kostele v Hejčíně je tabulka s rozpisem na jednotlivé dny, kam se můžete zapsat. K vámi zvolenému termínu napíšete své jméno, adresu a telefon. Tato tabulka se bude přenášet na web farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz, aby i ve všedních dnech byl přehled o tom, kde zrovna nazaretská rodina přebývá a zároveň abyste věděli, komu budete předávat obraz Svaté rodiny. Na webu farnosti bude uvedeno u data jen jméno bez adresy a telefonního kontaktu. Pokud budete potřebovat kontakt na člověka, kterému budete předávat obraz, tak napište na farní e-mail faolomouc-hejcin@ado.cz. Zapojit se mohou nejen rodiny s dětmi, ale i ti, kterým děti již odrostly, nebo i ti, kteří žijí sami. Uvidí se, kolik z nás se do toho zapojí. Může se stát, že některé dny budou volné, že se na ně nikdo nepřihlásí. To znamená, že v těch dnech zůstane nazaretská rodina u posledně napsaného, dokud nenastane čas jít zase o dům dál.

Jak bude probíhat předání obrazu? Při putování obrazu se bude počítat s židovským počítáním času, které známe z liturgie. Po západu slunce začíná nový den. Tak například slavení narození Ježíše Krista dne 25. 12. slavíme již večer 24. 12. nebo Ježíšovo nedělní vzkříšení slavíme již v sobotu večer. V našem případě to bude znamenat, že kdo se napíše například na 4. 12., bude již večer 3. 12. očekávat navštívení nazaretské rodiny. Ten, kdo bude mít obraz Svaté rodiny před vámi, vás bude dopředu kontaktovat a domluví se na konkrétním čase, kdy k vám obraz přinese. Je dobré připravit místo, kam se obraz položí – takový modlitební koutek. Může to být například stůl opřený o stěnu, na který postavíte obraz a opřete ho o stěnu. Nebo obraz položíte na podlahu a opřete o stěnu. Před obraz můžete umístit adventní věnec či svíci. Pro představu: obraz je trošku masivnější reliéf vyřezaný ze dřeva o rozměrech 50 x 60 cm. Poté, co umístíte obraz ve svém domově, se můžete u něho všichni společně pomodlit i s těmi, kdo vám ho přinesli. Způsob a délku modlitby nechávám na vás, na vašich možnostech. Můžete například zazpívat roráty „Ejhle, Hospodin, přijde“ (Kancionál č. 101) nebo jinou píseň z kancionálu či nějaký zpěv z Taizé. Zůstat chvíli v tiché adoraci. Přečíst biblický úryvek, třeba ten, který se zrovna v ten den čte při bohoslužbě (najdete na www.liturgie.cz/lekcionar). Vlastními slovy poděkovat, svěřit prosby. Pomodlit se modlitbu sv. Jana Pavla II. za rodiny. Pomodlit se modlitbu Otčenáš a Zdrávas Maria nebo desátek růžence. Poprosit o požehnání pro své rodiny, domovy, farnost... Možností, jak společně prožít chvíli před obrazem Svaté rodiny, je mnoho. Záleží opravdu na vás a na vzájemné domluvě.

Co doma s obrazem? U obrazu Svaté rodiny se můžete večer a ráno sejít ke společné modlitbě, popřípadě během dne se pomodlit i individuálně. Pomodlit se růženec, přečíst si kousek z Písma, zůstat v tiché modlitební chvilce... Pozorovat jednotlivé postavy, jejich gesta, pohled a uvažovat co vyjadřují. Na webu farnosti si zjistíte, komu máte předat obraz a domluvíte se na čase předání. Pokud byste neměli na něj kontakt, tak si o něj napište na farní mail faolomouc-hejcin@ado.cz. A až přijde čas, tak pokud možno celá rodina doprovodíte nazaretskou rodinu o dům dál.

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu

Bože,
od něhož pochází
každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi Láska a život,
učiň, aby se každá lidská rodina na zemi
stala skrze tvého Syna Ježíše Krista
zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého
pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky pro generace,
které se neustále obnovují.

Učiň, aby tvá milost
vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň, aby mladé generace
nalezly v rodině silnou podporu
pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta,
dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny
mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.
Amen.
Ejhle, Hospodin přijde (Kancionál č. 101)

Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním;
a bude v onen den světlo velké, aleluja.

Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého.
Otevři se, země, a vydej Spasitele.
Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.


MEDITACE NAD OBRAZEM SVATÉ RODINY

Vidíme před sebou svatou rodinu, je na cestě. Možná kráčí do Jeruzaléma na každoroční pouť. Malý Ježíš může mít právě 12 let. A nebo se možná právě vracejí z oné poutě, na které se Ježíš „ztratil“ a Maria s Josefem jej našli v domě Jeho Otce... (Lk 2,41–52) A nebo je to jen jejich každodenní cesta za běžnou prací. Může to být cesta symbolická – cesta za Pánem, Hospodinem, nebeským Otcem.

Jdou společně a je na nich vidět, jak moc se mají rádi. Vládne mezi nimi láska, pokoj, porozumění. Nemusí mnoho mluvit, rozumějí si i beze slov.

Gesta jejich rukou mnohé vyjadřují. Ježíš drží za ruku svou matku. Maria drží Ježíše. Vede ona Jeho nebo On ji? Josefova pravá ruka něžně a zároveň pevně spočívá na Ježíšově rameni. Je to gesto podpory a ochrany. V druhé ruce Josef svírá poutnickou hůl, vždyť on tady na zemi zastupuje Otce, on má svatou rodinu vést, zabezpečit a chránit. Mariina pravá ruka je položena na jejím lůně či srdci. To vyjadřuje její oddanost, lásku, usebranost, pokoru. Celým svým životem říká ANO k Boží vůli. (Lk 1,38) Do svého srdce přijímá a v něm nese všechny potřebné, všechny, kteří ji žádají o přímluvu. Ježíšova levá ruka, ta, která je blízká jeho srdci, je volná a vztažená ke každému z nás. Jakoby říkala, chyť se mne, jsem tu pro tebe, já tě povedu... (Jan 6,37-40)

Svatý Josef se dívá na Marii a Ježíše. Oni jsou pro něj vším, pro ně on žije a pracuje. Maria má svůj kontemplativní pohled upřený – kam vlastně? Snad k Duchu Svatému, jímž byla naplněna při zvěstování a jímž se v životě nechává vést. (Lk 1,35) Ona rozumí Jeho jemnému, tichému hlasu a chce i nás učit Mu naslouchat. V její přítomnosti jsme i my naplňováni Duchem Svatým. (Lk 1,41–42) Ježíš odhodlaně hledí k svému nebeskému Otci, o němž ví, že jej miluje (Lk 3,22b), jako by říkal: přišel jsem sloužit, přišel jsem splnit Tvou vůli, hledat a spasit každého člověka. (Jan 5,17; Jan 6,50-51; Jan 4,34)

Ježíši, Maria, sv. Josefe, svěřujeme se vám a vašim přímluvám. Veďte nás bezpečně po správných cestách k našemu společnému nebeskému Otci, učte nás žít tady na zemi podle jeho vůle a pod vedením Ducha Svatého, jak jste to konali vy. Amen.

Odkazy:Virtuální prohlídka hejčínského chrámu (© Robert Mročka)
www.karmel.cz
www.maticecm.cz
www.farnost-krelov.unas.cz
www.vojtechkodet.cz

Křes»anská literatura in.cz - dívčí svět Rádio Proglas


Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.